รับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติ นายชนม์ชื่น


@004

บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมประชุม VDO Conferene และรับมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลไปสู่ การปฏิบัติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาย เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี