ข่าวประกาศปรับปรุงเว็บ


ผู้ประกอบการ SME ที่เป็นนิติบุคคล ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์ และ e-mail โดยท่านสามารถใช้เลขทะเบียนสมาชิก A+เลขทะเบียนนิติบุคคลของสถานประกอบการ 13 หลัก (A9999999999999) ได้ทางเว็บไซต์ www.sme.go.th เพื่อใช้ประโยชน์ในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมหรือสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อ SME